A NYIRKAI JÓSLAT Nyomtatás E-mail
Írta: szerkesztő   
2009. november 25. szerda, 16:40

forrás:       YOTENGRIT

Máté Imre: A Nyirkai Jóslat és a mai magyar valóság

 

 

 

Máté Imre:  A Nyirkai Jóslat és a mai magyar valóság c. előadásának lejegyzett szövege
Elhangzott 2009. 08. 08-án, Rábapatonán a Yotengrit Ünnepen

 

         Elöljáróban meg kell állapítani, hogy a Nyirkai Jóslat lassan önálló életet él. Sokan azt sem tudják, hogy a Yotengrit c. könyvből származik. Fölkerült különböző elektronikus fórumokra, sokszor elferdítve, félremagyarázva. Van hogy a nevét sem helyesen írják le, nyitrai, nyikrai meg még mit tudom én miféle neveken is lehet találkozni vele. Ezekkel szemben fölléptünk és föllépünk munkatársaimmal együtt, mert fontos hogy a Nyirkai Jóslatot a maga valóságában ismerhessék meg az érdeklődők. Megtalálható tehát hiteles formában a Yotengrit 2. kötetében, és a honlapunkon is: www.yotengrit.com .

        A magyar Tudók mindig nagyon óvatosan bántak a jóslatokkal. Mert úgy tartották, nem csak a Sors a meghatározó. Azt tanították, hogy nincs végzet, nincs eleve elrendeltség. „Ha meg van írva, majd átírjuk” – mondták. A jóslatok is ehhez igazodtak. Kétféle jóslás van: ténymegállapító jóslatok és tanácsadó jóslatok. A Nyirkai Jóslat az utóbbiak csoportjába tartozik. Ebben egyébként keleti hagyományokat követ, például a kínai jóslás ilyen.

        A kapcsolat Kína felé a „Selyemúton” mindig is megvolt. Sok minden Kína felől jött. Hát onnan jött például a bácsa szó is. Engemet bácsának titulálnak jobb híján. Ez a kínai bá-cö szóból ered, ami tanító mestert jelent. A magyar bácsi szó is, bár nem biztos hogy onnan jött, de annak a rokona. Nekünk a kínaiakkal nagyon sok közös szavunk van…

        No de térjünk vissza a Jóslatokra!

        A Nyirkai Jóslat tehát egy tanácsadó jóslat, azt mondja, hogy mindez bekövetkezik, ha a Magyarság nem ébred erre és arra és amarra. Ha nem fogunk össze például, ha acsarkodunk tovább. De vannak jóslatai a barbacsi születésű Jámbor Jánosnak nevezett táltosnak is. Az 1800-as 1900-as évek fordulóján ez a Jámbor János, polgári nevén Giczi János, megjósolta Trianont. Arra intett, hogy a nemzetiségekkel másképp kell bánni, mert különben Magyarországot földarabolják. Tehát ő mint táltos, ugyanarra a következtetésre jutott, mint amire egy Mocsáry Lajos nevű politikus ugyanabban a korban. Mocsáry ugyanis azt propagálta, hogy meg köll húznunk a nemzetiségek határait, kulturális autonómiát adni nekik, mert ha egyszer arra kerül a sor hogy elszakadnának, akkor csak azokat a területeket viszik, amelyek már az ő határaikon belül vannak. De ha nem húzzuk meg a határainkat, akkor magukkal ragadnak magyar területeket. Ezért a gondolatért, hogy egyáltalán ilyen bekövetkezhet, Mocsáryt hazaárulónak bélyegezték. Na Jámbor János ugyanezt mondta körülbelül. És elvitte a Yotengrit rendelkezésére álló anyagát, mert úgy látta az országot nagy baj fenyegeti, a győri püspöknek, hogy ennek a hitnek a jegyében újulunk majd meg. Persze kidobták szegényt. Elvitte az evangélikus lelkésznek. Onnan is kidobták. Elvitte a rabbinak. Onnan is kidobták. Pedig megjósolt egy olyan valamit is, amit ma cigány problémának hívunk. Azt is megjósolta, hogy ha nem szoktatják szép lassan, ma úgy mondják, nem integrálják a cigányokat, akkor komoly problémát jelentenek. De mint minden rossznak, van jó oldala is: a Kárpát-medence népeit viszont egyesítik. Őmiattuk megszűnik szinte a magyarok és a szomszéd népek között a viszály, mert a cigányokat kívülről föltüzelik, hogy nem társadalmi rétegnek fog számítani, hanem néppé, nemzetté alakul. Ezen lehet változtatni, mondta Jámbor János, ha szeretettel megpróbáljuk őket fölemelni, integrálni, mint egy megkésett törzset, amelyik a nemzet egyvelegébe belekerült, - akkor ezt elkerülhetjük. Tehát nagyon meggondolandók a szavai. De hogy lehetséges-e ma még, nem késtünk-e le róla, nem tudom…

      Visszatérve a Nyirkai Jóslatra, Nyirka az itt van nem messze innen a Hanságban, ott van a Rókadomb is. Ott jöttek össze a táltosok, nők és férfiak. Szódroggal (értelmetlen hangsorok ismételgetésével) révületbe hozták az egyik táltos asszonyt. Ezt alkalmazzák tudtommal egyes szekták, például a pünkösdisták is, így jönnek révületbe.

       Ami a Nyirkai Jóslatból eddig bekövetkezett, az világos. Ami az embereket általában izgatja, az a hét teve meg a zenélő sivatag. A Jóslat ugye azt írja, hogy a zenélő sivatag tigrise jön segítségünkre. Hogy mi a zenélő sivatag, azt könnyű megfejteni. Az a Takla-Makán. Azért zenélő sivatag, mert amikor Belső-Ázsia kezdett elsivatagosodni, az nagyon gyorsan történt. Homokbuckák betemettek eleven erdőket, és ezek megkövültek a homok alatt. És ha nagyon fúj a szél, akkor a különböző vastagságú ágak különböző hangokat hallatnak. Azt mondják rá, hogy zenél a sivatag.

Na most ki vagy mi a tigris? Erre nagyon sokféle magyarázat van. Én nem tudtam magam számára teljesen elfogadhatóan megmagyarázni. Lehet hogy Kínáról van szó, lehet hogy Erdélyről, Huba törzséről. Huba az kan tigrist jelent hun nyelven is, kínai nyelven is: a „hu” az tigris. A hunor törzs tigris törzset jelentett. Itt szimbólumokról van szó, hiszen Lápkumánja táltos elég képletesen beszélt. Eszerint lehet hogy a megújhodás Erdély felől következik be, így függ össze Huba törzsével és a tigrissel. Gyakori a Jóslatban az ilyen képletes beszéd, például a négy folyó városa az Győr, Fiumét pedig a vasmacskák városának nevezi. Csupa szimbólum, csupa kép. Lehet, sikerül az erdélyi magyarsággal összefogni. Úgy is mondhatnám, az erdélyiek kiköszörülik azt a csorbát, amit 1526-ban követtek el, amikor nem jelentek meg a mohácsi csatában, hanem a Duna-Tisza közénél hallgatták az ágyúk dörgését… Ez egy lehetséges magyarázat.

      Aztán ami még nagyon izgatja a kedélyeket, az a hét teve; hogy bevezetik a hét tevét. Erre vonatkozólag Nostradamusnak is van egy jóslata. Azt írja egyik jóslatában, hogy magyarok és arabok egy követ fújnak. Nem a magyarok és az arabok, hanem magyarok és arabok. Tehát bizonyos csoportok. Ami megosztja a nemzetet. Lehet hogy Lápkumánja hét tevéjében nem erről van szó, hiszen ez is képletes. Lehet hogy a globalizált világra gondolt, amiben nagyon sok az arab pénzember. Lehet hogy arra gondolt, hogy a pénzarisztokrácia pénzpolitikája tönkreteszi Magyarországot, vagy viszályt idéz elő Magyarországon. Azt mondja a Jóslat, hogy a kost áldozó két fia veszekszik egymással, és a magyarok egy része egyiknek fogja pártját, másik a másiknak. Tehát egyik zsidó párti, a másik arab párti. A Kost áldozó Ábrahám lehet, ha a Bibliát vesszük alapul, és a zsidók is meg az arabok is ősüknek tekintik őt.

      Tehát idáig világos a jóslat. Ami azt is mondja, hogy ez nagy bajba viszi az országot, megosztja. És annak tényleg vannak jelei, hogy arab csoportok Magyarországot a Kalifátus részének tekintik, ezt ki is jelentették. Erre alibijük az, hogy itt van Gül Baba sírja. De őket igaziból két dolog érdekli a nyugat-európai titkosszolgálatok szerint. Egyik, hogy bázisukat kiépítsék Magyarországon, Nyugat-Európa ellen. Másik ami érdekli őket az a vízkészletünk. Ez a jövő nagy „ásványkincse”, és ebben mi bővelkedünk. De jelentheti a hét teve a hét kalifátust is, a hét öböl-államot is. Itt spekulációkra vagyunk utalva. De a legvalószínűbb, hogy a hét teve a globalizált nagytőke, melyben nagy súllyal vannak mohamedán pénzemberek. Lassan az ő kezükben lesz a világgazdaság. A mai világgazdaságon meglátszik, hogy nem északi, hanem mediterrán (kelet-mediterrán) eredetű: kannibál mentalitás van benne. Ahogy a Yotengrit is mondja: „Aki mást kihasznál, embert eszik részletekben”. Az, hogy a kost áldozó két fia megosztja az országot, jelentheti a régi típusú de fölújított antiszemitizmust is. De valószínűbb, hogy szimbolikusan azt fejezi ki, hogy a nagykapitalizmus, a nagytőke veszélyezteti Magyarországot.

      A Jóslatban nagyon sok minden van, ami mostanra vonatkozik: hogy a bíró cinkossá válik, a csősz tolvajjá; ki-ki visszaél pozíciójával, és röpülő szőnyeggé válik a magyar föld. Most majd ott fogunk tartani. És ez a vigécség összefügg az antiszemitizmussal. Ezt azért szítják arabok, hogy eltereljék saját működésükről a figyelmet. Míg mi Magyarországon a zsidók ellen ágálunk, az alatt a 10-20 év alatt Budapesten 2 mecsetről 23-ra emelkedett a mecsetek száma. Térítenek, két közegben elsősorban: a nagyvállalkozók között meg a cigányok között. Egy olyan jelenségnek vagyunk szemtanúi, amelyről nem is nagyon veszünk tudomást, mert bagatellizáljuk. Nem törődünk vele, de egyre aggasztóbb méreteket ölt. Lehet hogy oda jutunk, hogy a kutunkat leplombálják, és nem vehetünk a saját vizünkből, mert elzálogosítják araboknak? Nem tudjuk. Ez bekövetkezhet, vagy ehhez hasonló, a Jóslat szerint.

      De a Jóslat azt is mondja, hogy mindez elkerülhető, ha… Ha a Magyar összefog. Ez szép elmélet, csak ki kivel fogjon össze? Ha tényleg képes a nemzet összefogni, akkor „visszakerül, ami visszajár”. Valószínű, hogy akkor a magyarok pártállásra való tekintet nélkül azon fognak dolgozni, hogy az igazságtalanságokat revízió alá vétessék. Mert ne várja el tőlünk a világ, hogy még tapsoljunk is ahhoz, hogy jól pofon vertek bennünket. Egy egyháznak nem az a célja persze, hogy politikailag erre vagy arra biztasson. De a magyar vallás azt tanítja, hogy: légy türelmes, légy megértő, de csak bizonyos fokig. Ha már elszemtelenednek, akkor vágj oda. Most itt van pl. ez a szlovákiai ügy. A trianoni békeszerződésben az elcsatolt területeket a polgári Csehszlovák Köztársaságnak ítélték oda, nem egy szlovák nemzeti államnak. Tehát egy soknemzetiségű országnak eredetileg, ahol nem volt probléma, hogy ki milyen származású. De ma Szlovákia nemzeti állam, és egy megkésett nemzet. Nem élte meg a nemzeti ébredés korát, utólag éli meg. Tehát egy éretlen nemzettel van dolgunk. Ez nagyon nehéz helyzet. A magyaroknak az asztalra kell ütni, mert Európa csak azt érti meg. A Nyirkai Jóslat szerint a minket megillető terület vissza fog kerülni, de keleti, vagy keleti mentalitású segítséggel.

      A Nyirkai Jóslatot akkor kellett nyilvánosságra hozni; az volt a feladatom hogy akkor hozzam nyilvánosságra, amikor a nemzetet veszély fenyegeti. Én úgy ítéltem meg, hogy ez bekövetkezett…

     A Jóslatnak sok apró kitétele van. Pl. hogy a nemzet lába alatt röpülő szőnyeggé válik a föld, vagy hogy bevezetik a hét tevét. Hogy becsempésznek valami muzulmán színezetű pénzarisztokráciát Magyarországra, abban biztos vagyok. És nekem az a sejtésem, hogy a Kurultáj az egyik kapu, amin be fognak jönni. Mert ott nem lehet tudni, ki van a turbán alatt, aki Kazahsztánból jön. És hát biztosan lesznek a tevéknek vezetői…

     A Nyirkai Jóslat megjósolta a Yotengrit, a magyar vallás föltámadását. A Nyirkai Jóslatnak az a vége, hogy a Boldogasszony jegyében a Magyarok Istenéhez fordulnak megint a magyarok. Én csak attól félek, hogy ezt megpróbálják olyan klisék között végrehajtani, ami katasztrófába vitt minket a világháború idején. Ettől nagyon óvom a nemzetet. Ehhez újra kell definiálnunk a nemzet fogalmát, hogy kit zárunk ki a nemzetből és kit veszünk be. A Yotengrit tanításai szerint a nemzetnek mindenki tagja, aki pozitívan viszonyul ennek az országnak a létkérdéseihez, és szívén viseli, nem áruló. Ez nem azon múlik, hogy jobb vagy bal oldalról közelíti meg valaki az igazságot, hanem hogy milyen magas erkölcsi szinten áll. Milyen magas szintről közelíti meg az igazságot: a zsebe szintjén vagy a szíve szintjén. Itt nincs jobb és bal probléma. A madár csak akkor tud röpülni, mondta Jámbor János, ha minkét szárnya megvan. A nemzet csak akkor tud létezni, ha van bal párt meg jobb párt. Csak nincs. Nincs ideológia. Mert ki tudná megmondani nekem, hogy ideológiailag miben különbözik pl. a FIDESZ az MSZP-től? Mondjuk legkönnyebb az SzDSz-t meghatározni. Nem liberálisok, hanem semmilyenek. (Egyébként ez a hely, Rábapatona, nevezetes, mert itt futtatta Kuncze Gábor az agarait. Szóval ilyen szempontból is szent helyen vagyunk...) Tehát nagyon jó volna, erre tanít bennünket a Nyirkai Jóslat végkicsengése, hogy ha valami valódi is lenne a magyar életben, nem csak valami ál. Nemcsak ál-demokrata lenne, nem csak ál-liberális lenne, nemcsak ál-nemzeti lenne. Ugye vannak próbálkozások. Magyar Gárda, Jobbik… Az sem kristályosodott még ki, nem tudják az emberek hogy micsoda, nem jól menedzselik, nem jól választották meg a nevüket. Sok apróság van mint mindig. Nevelni kellene őket. Nagyon jó gyerekek. Jót akarnak. De nem elég jót akarni, a jót végre is kell tudni hajtani. Nem elég azt megállapítani, hogy mi a rossz, hanem hogy hogyan csináljunk jobbat.

Tehát a Jóslat szerint ha összefogunk, összetartunk… De nem úgy tartunk össze, hogy az a barátom, aki ugyanazt vallja amit én. Nem. Vallhat mást, egyeztetni kell a nézeteket, vitatkozni kell és akkor kijön valami. Ez az egyetlen út. És nagyon sokan nevezik ki magukat vezérnek. Sok az önjelölt vezér. Ezek nem volnának maguktól veszélyesek, de a nemzet ellenségei ezeket fölfedezik és menedzselik, és följátsszák politikai mozgalmak élére. Azokat akik megalapítottak valamit kitúrják, már láttuk hogy Vukicsot is támadták. Mindenhova beépítik a férgeket. Föl kell ébredni! Azt könnyű persze mondani. Aki vezérnek való, az nem áll ki általában azt mondani, hogy én jó vezér vagyok. Aki pedig kiáll, az általában nem az. Na most hogyan döntse el a honpolgár?...

       De volt egy nem dunántúli jós ember is, tiszalöki János bácsi, aki azt jósolta, hogy 2010-15 között nagy világégés lesz, de Magyarország megússza aránylag szárazon. Lesz egy kis belháború, aztán észhez térnek. Ez volt tiszalöki János bácsi jóslata. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz…

       Azt hiszem, ha a Yotengrit mozgalom tovább tágul tovább bővül ilyen ütemben, meg tudja akadályozni a katasztrófát. Mert nincs nemzetpolitikai mozgalom ideológiai háttér nélkül. És nekünk van valóságos filozófiánk. Valóságos történelemre is szükség van. Mert a sok hülye ál-történelmet is azért gyártják, hogy félrevezessék a nemzetet. Első pillanatra mindegynek tűnik, hogy ki mit állít a múltat illetően. De amikor megkérdeztem Tudós Nagy Ferencet a jövőt illetően, azt mondta nekem: fiam, itt van egy pont, ezen keresztül húzunk egy egyenest. Ezt forgathatod. Ez a jelen. De ha két ponton át húzod a vonalat, az a biztos jövőbe mutat. Ezért van szükség arra, hogy valóságos hitünk legyen, valóságos történelmünk legyen, nem pedig mese. Mert az nem orvosság, hogy a hivatalos megtévesztő történelem helyett hülyeségeket írnak le nekünk. És azzal etetnek bennünket, hogy olyan múltunk volt hogy csak na, mindenki magyar volt Krisztustól a Csizmás Kandúrig. Mert nagyon szép dolog, ha valakinek előkelő ősei voltak, de szégyenteljes, ha nem vagyunk méltók az ősökhöz. Szerintem rangosabb, dicsőségesebb silány ősök nagyszerű utódjának lenni, mint nagyszerű ősök silány utódjának…

    Ha most showman lennék, azt mondanám: "Adakozzatok a Hazáért – nekem". Ne adakozzatok. Segítsétek egymást és keressétek az igazságot. Mert bármit jósolnak, azon mindig lehet változtatni. Az én mestereim azt mondták, akkor is ültess diófát, ha az utolsó ítélet harsonásait hallod. Mert még az utolsó pillanatban is minden megváltozhat. Különösen ha akarjuk, ha ezen munkálkodunk.

    Hát ennyit akartam mondani.

Ha valakinek kérdése van, szívesen válaszolok, de nem akarok olyat mondani, amit talán mindenki tud. AMEN

                              

                             (Máté Imre bácsa szavait hangfelvétel alapján lejegyezte: D. E.)


Máté Imre: A Nyirkai Jóslat magyarázata

A Nyirkai Jóslat magyarázata elé

 

  Több „magyarázat” is keringett a Nyirkai Jóslatról a világhálón, sőt egyesek még „ki is egészítették.”

    A néha kétségkívül egyedi, esetenként találékony, sokszor politikai, üzleti vagy egyéb (leginkább ingyen-reklám) célokat szolgáló különféle interpretációkkal szemben felléptünk a Szerzői jogi törvény alapján, másrészt az észérvek és a jóízlés tiszteletben tartására hívtuk fel a figyelmet.  A Jóslat egy könyv része, amire a Szerzői jogi törvény vonatkozik. Ebben ez szerepel: IV. fejezet, 33.§ (2): „A szabad felhasználás csak annyiban megengedett és díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű felhasználása és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek.” 34.§ (1): „A mű részletét - az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben - a forrás valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.” Az érintett elektronikus fórumok úgy tették közzé a Nyirkai Jóslatot, hogy ezeknek a kitételeknek nem feleltek meg. Mert nem pontosan idéztek (több helyen még a címet is tévesen!). Nem jelölték meg a szerzőt és a forrást (Máté Imre: Yotengrit 2. 196-201. o.). Úgy fűztek hozzá kommentárokat, hogy az eredeti szövegtől nem különül el, sőt „kiegészítették” „új nyirkai jóslattal”. Mindez nyilvánvalóan sérti a szerző érdekeit, megtévesztésre alkalmas, és nem megengedett. Azt sem tapasztaltuk, hogy a Jóslat citálása egy (bizonyára nagyszabású!) mű része lett volna, annak célja által indokolt terjedelemben. A szabad felhasználás tehát feltételekhez kötött, és ezek a feltételek nem  teljesültek. Ezért felléptünk és a továbbiakban is fellépünk ezekkel szemben.  

    A Nyirkai Jóslat szerzői jogi védettségét és jogdíjas voltát nem csak anyagi és törvényi okok miatt kezeljük kiemelten. A Nyirkai Jóslat a rábaközi Tudók által ránk hagyott közlések között fontos helyet foglal el. Önkényes és tiszteletlen felhasználása komoly eszmei károkat is okoz. A Jóslat olyan internetes fórumokon is megjelent, amelyek távol állnak a Yotengrit szellemiségétől. Nemcsak engedély nélkül tették fel a Jóslatot, de saját „szájízük” (politikai vagy egyéb érdekeik) szerint elferdítették, kommentálták, és ezekkel a kommentárokkal összemosták.    

    Sikerként könyvelhetjük el, hogy a Nyirkai Jóslat (sokszor tartalmilag és formailag is hibás, nem teljes, félremagyarázott) „változatainak” nagy része le is került a közlésére nem jogosult honlapokról, blogokról. Még nem mindenhonnan – ezeket továbbra is figyelemmel kísérjük és ha kell, ismételt, még erőteljesebb lépéseket teszünk.

   

    Ez azonban az éremnek csak egyik oldala.

   

    Ezek a jóslat- és magyarázat variációk azért is forogtak közkézen és arattak sikert, mert igény van rájuk! Ez az igény most legutóbb a május 23-i előadáson is fölmerült. Bár a könyvben írt a szerző a Nyirkai Jóslathoz jegyzeteket, úgy tűnik ez többek számára nem hozzáférhető vagy kevés.

    Ezért közzé tesszük a Máté Imre által írt, hiteles és részletekbe menő Nyirkai Jóslat magyarázatot.

    Mivel ezentúl a Jóslat és a hozzá fűzött magyarázat is olvasható a www.yotengrit.com honlapon és annak blogjában, mostantól a fent említett ferdítések fölöslegessé váltak. Bár alapjában ártalmasak, köszönjük nekik azt a jószolgálatot, hogy Máté Imre bácsát a magyarázatok megírására késztették.         

                                                                                        (D. E.)

 

  Máté Imre: Hét teve hetvenhét változatban

- A „Nyirkai jóslat” magyarázata -

  

          A YOTENGRIT könyvek legnépszerűbb fejezete minden kétséget kizáróan, a „Nyirkai jóslat”. Közzé tettem, de nem fűztem hozzá semmilyen magyarázatot. „Ki-ki értelmezze belátása szerint!” E fölszólításnak sokan ölöget tettek, sőt túl is teljesítették. Még „Nyitrai jóslat” is lett belőle, plágium szinten. Ennél nagyobb baj, hogy sok esetben úgy terjesztették interneten a jóslatot, hogy hozzáfűzték magyarázataikat, olymódon, mintha az a Yotengritből kimásolt jóslat szerves része volna, tehát az én magyarázatom.

          A „már megélt máig” aránylag megegyeznek a magyarázatok. Hiszen bárki láthatja, hogy pl. „Már mindent elkótyavetyéltek. Csak alantas szolgálatok maradtak, égbekiáltó árulások”. Világos, hogy a privatizációnak nevezett országkiárusításról van szó, - például; és alantas szándékkal (az adómilliárdokon túlmenően) például a családi fészkek megadóztatásáról, részletekbeni elkobzásáról. Ez a magyarázók többségének világos. Elsiklások a „hét tevével” kezdődnek, bizarr magyarázatok révén.

         „Bevezetik a hét tevét, hogy innen köpködhessen lángot a bikát nyergelő asszonyra”. Tehát magyar érdekeltek segítségével arab (esetleg egyéb muzulmán) érdekeltség veti meg lábát Magyarországon, hogy itt építse ki bázisát Európa ellen. (A KURULTAJ esetleg lehetséges kapu ehhez? A Vukics elleni provokáció e téren éberségre int!)

          Utalás a kereszténység átformálására, a Krisztus-kép átértelmezésére. Az európai antiszemita proletármozgalom, a nemzeti szocializmus megtervezői a magyarok számára (ellentétben az atheista német nemzeti szocializmussal) keresztény sovinizmust kreáltak, tekintettel a számukra hasznosítható szláv eredetű, vallásos indoklású antiszemitizmusra. Jézus, a Megváltó viszont zsidó volt, Messiás minősége kizárólag az Ószövetséggel igazolható. Hozzáláttak tehát a kereszténység zsidótlanításához. Ennek groteszk eredményei a hun, pártus, szkíta Krisztusok, akik a dilettantizmus szuperlatívuszában egy szuszra térben és időben magyar Krisztusok.

         A témakörbe vágó elméletek csak alacsony műveltségi szinten keltik föl az érdeklődést. Ezért vetették be a manicheizmust, mint „zsidómentes kereszténységet”. Mani (a magyar emlékezetben Manó) Krisztus követője volt i. u. 27. körül. Megnyúzták, keresztre szegezték. Ő a manicheizmus alapítója. Az ő egyházába is beszivárogtak zarathusztristák (szeredások), akik Megváltót csináltak alakjából, - anti-Krisztust. Vallása az etelközi hazában tért hódított a magyar közegben is. Az iszlám társadalomtörténeti szemszögéből nézve népi kultúrforradalom volt a manicheizmus kereteiben. Ezért propagálják a „tevék vezetői” mint „magyar kereszténységet”! A Nyirkai Jóslat képletesen fogalmazza, hogy „Manó bőrét húzzák Krisztus képére”. A behelyettesített Krisztus kép megfelel az egy helyről szervezett és irányított európai nemzeti sovinizmusoknak és az arab érdekeltségeknek. A sovinisztáknak antiszemitizmusa miatt, az araboknak pedig azért, mert megosztja a keresztény világot. A magyarokat leválasztja a nyugati kereszténységről, és egy félfordulat még, hogy benne legyünk az iszlámban, anélkül, hogy észre vennénk.

        Ez egy lehetőség, sőt más forrásból igazolt veszély, mert gazdaságilag is vonzó a magyar föld, alul és fölül egyaránt. A jóslat azonban több lehet ennél. A „hét teve” képletesen jelentheti a azt a féltucatnyi milliárdost is, aki markában tartja az ország korrupt kiárusítását, és szívja a nemzet vérét.

        „Magyar magyart gyilkol…” A nemzeti szólamokkal félrevezetett nép nem ismeri föl a tényleges veszélyt. „Pártállásban” gondolkodnak és egymást okolják. Egyidejűleg magyar földről provokálják Európát. Kik? Föltehetőleg Európán kívüliek szövetségében ázsianosztalgiával hódító extrémnacionalista csoportok, akik a nagy pártok torzsalkodását kihasználva uralomra kerülnek.    

          „A szomszédok megmozdulnak, de ugrásra készen áll a zenélő sivatagok tigrise is”. Mi célból mozdulnak meg a szomszédok? S a tigris? Segíteni, vagy osztozkodni? Ez a jóslat erre nem ád választ, de egy Jámbor Jánosnak tulajdonított jóslat igen: „Egyre magasabbra csap a tábortűz, és barna füstje egyaránt marja majd horvát, tót, szerb, oláh meg magyar szemét. Összefognak, és együtt oltják a tüzet.”

         „Zenélő sivatag" a Takla-Makán. A forró homok által betemetett és megkövült erdők miatt. Ha vándorol a bucka, zenél a sivatag. Kínára céloz-e a jóslat, vagy a belső-ázsiai atyafiságra, ezt nehéz eldönteni. Ám mindezeknek nem is kell okvetlenül bekövetkezniök. Józan hozzáállással mindez elhárítható.

        „A megszeppent maradék Ukkót híjja, a Boldogasszonyt…” Nem irigykednek, nem rázzák a rongyot, nem gyűlölködnek. Segítik egymást. „Új kor veszi kezdetét, YOTENGRIT… nevében.” Ez egyértelmű. A nemzet visszatér sikeres őseinek etikájához, hogy sikeres legyen – és az is lesz! 

             

                                                                                                                                           Máté Imre


Módosítás dátuma: 2009. november 25. szerda, 16:50